Poštanski broj hadžići. Hadžići — Vikipedija, slobodna enciklopedija

Lista brojeva pošti u Bosni i Hercegovini

Poštanski broj hadžići

Služi za napajanje stoke za stočare iz Pazarića i Lokava. Epigrafski spomenik sa natpisom nađen je u septembru. Jedan je pronađen u Ljubovčića potoku kod Pazarića, drugi u Gracu kod Hadžića. Sam naziv upućuje na malo trgovište sa nekoliko hanova. Hadžići su bogati rijekama i potocima sa dosta , posebno potočne pastrmke. Postoji niz mesta u Srbiji koja dele isto ime, pa je poštanski broj u tom slučaju ključna informacija koja omogućuje vašoj pošiljci da stigne tamo gde treba. U toku izgradnje Hadžići postaju urbana sredina i administrativni lokalni centar.

Nächster

Centar Pošta

Poštanski broj hadžići

Najjužnije tačke općinskog područja su vrhovi : Vukovo polje, Mali Visin, Javorak i Krvavac, a najsjevernije Batalovo brdo i Gladno polje. Za zumiranje karte koristite dvostruki ljevi klik, a za odzumiravanje dvostruki desnik klik. Antička komunikacija koja je ovdje uspostavljena u nove ere pratila je prahistorijsku predhodnicu. Tokom Hadžići postaju sjedište džemata seoske Općine pod nazivom Hadželi. Vegetacijski pokrivač Igmana i Bjelašnice ima velike prostore pašnjaka na kojima raste stočna trava za ispašu.

Nächster

Hadžići

Poštanski broj hadžići

U urbanom pogledu, pored objekata iz oblasti industrije i željezničkog saobraćaja pilane, željezničke stanice niču i stambeni objekti. Najniži pojas podnožja planine Igmana i Bjelašnice pokrivaju šikaraste listopadne šume hrasta kitnjaka i obićnog graba. Ipak od drveća najčešći su hrastovi kitnjak, medunac, obični crni grab, crni jasen, glog, crna bazga, ruj i druge. Ukupna površina općinskog područja Hadžići je 27. U Resniku se nalazi jedan izvor koji ima kiselast ukus, u kanjonu Tuhelja ima izvora sa relativno toplom.

Nächster

Elektrodistribucija Sarajevo

Poštanski broj hadžići

Duži prečnik ima od 100 do 120 m, a kraći oko 60 m. Između Tmora i Sevida Bjela rijeka je usjekla duboki kanjon u pravcu sjevera zvanim Tuhelj, gdje su u Sastavcima sastaje sa Crnom rijekom i time nastaje rijeka Lepenica. Historija Na današnjem prostoru Hadžića u periodu prahistorije, postojala je primarna komunikacija koja je dolinom rijeke išla u istočnu. Poslije drugog svjetskog rata nastavljena je izgradnja koja je započeta u austrougarskom periodu kada Hadžići postaju urbana sredina i administrativni centar kakav su sada. Uz planine Igman i Bjelašnicu tu su i Šavnici, jedno od najljepših skijališta gdje je izgrađena savremena ski staza, na kojoj se mogu održavati međunarodna takmičenja, a sagrađen je i skijaški dom sa preko 50 ležaja. U današnje područje općine Hadžići prvobitno bilo je u sastavu Župe Lepenice.

Nächster

Pazarić 71243

Poštanski broj hadžići

Najvažniji ostaci antičke kulture nađeni na terenu općine Hadžići su dva epigrafska spomenika sa natpisima. Klima S obzirom na reljef i geomorfološke karakteristike, područje općine Hadžići izloženo je veoma različitim uslovima. Gradac se u izvorima pominje. Najveću nadmorsku visinu općine ima vrh Krvavac 2062 m, a najniža tačka općine je raskršće 513 m. Sa svih strana je obraslo šašom. U današnjem obliku kao naselje, Hadžići se razvijaju u.

Nächster

Pazarić 71243

Poštanski broj hadžići

. Kasnije tokom donacijama vladara ova oblast dolazi pod upravu porodice Kosača, ali u nekim mjestima dalje egzistira vlast bosanskih vladara Gradac i Smucka. Tokom osamnaestog stoljeća Hadžići pod nazivom Hadželi postaju sjedište seoske Općine, dok se u austrougarskom periodu Hadžići razvijaju kao naselje u današnjem obliku. Ovu funkciju možete možete koristiti i klikanjem minusa odnosno plusa na ljevoj strani karte. Na teritoriji današnje Općine Hadžići uočljivo je da su prahistorijska naselja Gradine bila smještena na obroncima Ormanja, i Igmana te u dolini rijeke.

Nächster

Hadžići 71240

Poštanski broj hadžići

Općina Hadžići je poznata po seoskom turizmu i prirodnoj hrani, dok su specijaliteti općine sir i kajmak koji se dobivaju iz sela općine. Opis grada Entitet Federacija BiH Kanton Sarajevo Općina Hadžići Stanovništvo Općina, 2009 22. Reljef U reljefnom pogledu, općina Hadžići je veoma raščlanjen prostor gdje preovladavaju brojni oblici. Prosječne godišnje padavine u Hadžićima iznosi oko 930 m dok na vrhovima Bjelašnice i Igmana iznosi 1245 mm. Od lokaliteta izdvajaju se hronološki nedefinisani u Tinovu brdu, Gradelju i Gradini Gradac. Lokava ima na više mjesta, ali brzo presuše u ljetno doba. U privrednom i tranzitnom pogledu Hadžići dobijaju na značaju poslije izgradnje željezničke pruge -.

Nächster